หัวข้อ : เอกสารเกี่ยวกับการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1 แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์
3 แบบคำขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุสำหรับจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
4 แบบคำขอยกเลิกการบริจาค
5 แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
6 แบบรายงานผู้บริจาคเบี้ยยังชีพเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
7 หนังสือแจ้ง อปท.ของ สถ.
8 มาตรการเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
9 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด