odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การประชุมตรวจรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารงานกองทุนผู้สูงอายุ งวดที่ 3 ประกอบด้วยระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเครื่องกดบัตรคิว

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองทุนผู้สูงอายุ ได้ตรวจรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารงานกองทุนผู้สูงอายุ งวดที่ 3 ประกอบด้วยระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเครื่องกดบัตรคิว โดยมี นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอ็มจี โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี