odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ให้ผู้มารายงานตัวนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน มายื่นในวันรายงานตัวด้วย