odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 3 อัตรา โดยอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุในตำแหน่งดังต่อไปนี้

                    1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม            จำนวน 2  อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

                      2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน  1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2354 6100 ต่อ 400