odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 / 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ                            จากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 / 2564     

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1                    ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี