odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 – ปัจจุบัน ณ กันยายน 2561 (จำแนกรายเดือน)

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561