ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2556 ตุลาคม สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 28,200
2556 ตุลาคม ชัยนาท โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลดงคอน 24,825
2556 ตุลาคม อุบลราชธานี โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยศิลปะประดิษฐ์จากผ้่ากาบบัว 12,800
2556 ตุลาคม อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเขตบริการ รพ.สต.คำโพธิ์ 29,900
2556 ตุลาคม อุบลราชธานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และสมองของผู้สูงอายุ ด้วยกีฬาพื้นบ้าน ศิลปะ ดนตรี ชีวีเป็นสุข 44,000
2556 ตุลาคม เชียงราย โครงการอบรมรำไม้พลองเพื่อสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุบ้านโป่งสลี หมู่ที่ 1 14,250
2556 ตุลาคม เชียงราย โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ สำหรับผู้สูงอายุ 29,800
2556 ตุลาคม เชียงราย โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 53,600
2556 ตุลาคม ปทุมธานี โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อดูแล ป้องกัน และรักษาโรคmetabolic syndrome ในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 43,250
2556 ตุลาคม สระบุรี โครงการฝึกทำน้ำหมักชีวภาพผู้สูงอายุตำบลสร่างโศก 47,300
2556 ตุลาคม อุตรดิตถ์ โครงการส่งเสริมสุขภาวะแก่สมาชิกเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุข 31,800
2556 ตุลาคม พะเยา โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กรรมการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล หมู่บ้าน จังหวัดพะเยา 54,900
2556 พฤศจิกายน กรุงเทพมหานคร โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ชุมชน (ประดิษฐ์บายศรีผ้า) 50,210
2556 พฤศจิกายน สระบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 32,850
2556 พฤศจิกายน อ่างทอง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุเพื่อการเขียนโครงการ 73,744
2556 พฤศจิกายน เพชรบุรี โครงการเพลงไทยเดิมเสริมร่างกายและจิตใจวัยสูงอายุ 20,800
2556 ธันวาคม ชัยภูมิ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย และกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ โดยคลังสมองผู้สูงวัยจังหวัดชัยภูมิ 45,000
2556 ธันวาคม ขอนแก่น โครงการประสานใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 38,300
2556 ธันวาคม ขอนแก่น โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ด้วย 5 อ. 35,900
2556 ธันวาคม ยโสธร โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลหนองเรือ 28,350