ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2556 พฤษภาคม น่าน โครงการสืบลูกสอนหลานผสานใจคนสูงวัย อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นอาชีพเสริม การจักสาน และทำไม้กวาด 45,225
2556 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2555 802,175
2556 มิถุนายน นครปฐม โครงการยาหม่องและพิมเสนน้ำ อาชีพเสริม รายได้เพิ่ม เติมขวัญกำลังใจ 27,880
2556 มิถุนายน พะเยา โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 39,700
2556 มิถุนายน เชียงราย โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 34,600
2556 มิถุนายน อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยการบริหารกายและจิตแบบไทเก๊ก 27,400
2556 มิถุนายน ชัยนาท โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ 35,200
2556 มิถุนายน อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมด้านองค์ความรู้ สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 33,800
2556 มิถุนายน กรุงเทพมหานคร โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 13,388,784
2556 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศูนย์อเนกประสงค์และอปท. 15 พื้นที่) 2,037,944
2556 กรกฏาคม พะเยา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการผู้สูงอายุฯ โดยฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ 23,200
2556 กรกฏาคม เชียงราย โครงการจักสานต้นสาดขาว ชาติพันธุ์ไทยบีซู 28,300
2556 กรกฏาคม เชียงราย โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 28,500
2556 กรกฏาคม เชียงราย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ บทบาทหน้าที่ และสิทธิผู้สูงอายุตาม พรบ. 2546 29,400
2556 กรกฏาคม สมุทรปราการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 26,800
2556 สิงหาคม เชียงราย โครงการฝึกอบรมงานประดิษฐ์ใบตองดอกไม้และบายศรี 34,400
2556 สิงหาคม เชียงราย โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถกรรมพื้นบ้าน 68,275
2556 สิงหาคม เชียงราย โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 30,300
2556 สิงหาคม เชียงราย โครงการอบรมความรู้การจักสานพื้นบ้าน 33,300
2556 สิงหาคม บุรีรัมย์ โครงการการจัดทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 36,980