ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2562 กันยายน ยโสธร โครงการ ฝึกการทอผ้าซิ่นหลากสีลายตาลอง การออกกำลังกายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพ และให้ความรู้ เรื่อง สิทธิ การออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน 114,450
2562 กันยายน หนองบัวลำภู โครงการ ปันรักษ์ ปันยิ้ม สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ควรรู้ การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า การทำลูกประคบ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ลีลาสเพื่อสุขภาพ การมัดลายผ้าย้อมสีธรรมชาติและกิจกรรมสันทนาก 152,150
2562 กันยายน จันทบุรี โครงการ พัฒนาศักยภาพการแสดงกลองยาว ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลค่ายเนินวง จังหวัดจันทบุรี 44,533
2562 กันยายน แพร่ โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยางฮ่อ จังหวัดแพร่ 70,200
2562 กันยายน พังงา โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรงด้วยไลน์แดนซ์ 40,250
2562 กันยายน เชียงราย โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา 131,100
2562 กันยายน อุตรดิตถ์ โครงการ อบรมแกนนำผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 209,450
2562 กันยายน อุดรธานี โครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ ปี 2562 49,400
2562 กันยายน บุรีรัมย์ โครงการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตำบลบุกระสังประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 217,725
2562 กันยายน ลำปาง โครงการการใช้สมาธิ SKT ขั้นพื้นฐานในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 38,760
2562 กันยายน บึงกาฬ โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดการนวดแผนไทยชมรมผู้สูงวัยโซ่พิสัย 76,000
2562 กันยายน สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปี 2562 61,095
2562 กันยายน อำนาจเจริญ โครงการสูงวัยจิตอาสาเยี่ยมบ้าน (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) 53,170
2562 กันยายน กรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายและสันทนาการเพื่อสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีของผู้สูงอายุ 41,800
2562 กันยายน หนองบัวลำภู โครงการฝึกอบรมการทำกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์จากกล้วย 90,950
2562 กันยายน แม่ฮ่องสอน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางม 49,700
2562 กันยายน นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดประชาภิรมย์ 177,250
2562 กันยายน พัทลุง โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) 54,400
2562 กันยายน นราธิวาส โครงการจัดกิจกรรมสร้างความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 80,050
2562 กันยายน ศรีสะเกษ โครงการทำน้ำพริกแกงและน้ำพริกสมุนไพรไทย 42,590