ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2562 กันยายน สระบุรี การถนอมอาหารเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนโดยการทำไข่เค็ม 35,214
2562 กันยายน ยโสธร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านดนตรีไทยและด้านการสอนขับร้องเพลงไทย 149,550
2562 กันยายน เลย โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพตำบลอา 87,500
2562 กันยายน พิษณุโลก โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ในผู้สูงอายุ 50,000
2562 กันยายน ตรัง โครงการ"สุขภาพดีชีวี มีสุข สนุกกับลีลาศ ห้ามพลาดกับงานอาชีพ (กระเป๋าลูกปัด) 64,185
2563 ตุลาคม พะเยา โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อบรมสิทธิ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำบายศรีล้านนา 128,965
2563 ตุลาคม พะเยา โครงการสานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ระยะที่1 144,839
2563 ตุลาคม เพชรบุรี โครงการ “อบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรไทยให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานแปลงเกษตรสมุนไพร” ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงอายุตำบลบางจานสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรในชุมชน” 36,435
2563 ตุลาคม เชียงใหม่ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย การเป็นผู้นำที่ดี และศึกษาดูงาน เพื่อการบริหารและการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 128,150
2563 ตุลาคม กาฬสินธุ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลลำคลอง (กิจกรรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และกิจกรรมการทำน้ำมันเขียวสมุนไพร) 73,250
2563 ตุลาคม พัทลุง โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเลี้ยงผึ้งโพรง/สานตะกร้าพลาสติก 148,050
2563 ตุลาคม แพร่ โครงการอบรมแปรรูปเนื้อหมูและเห็ด (แหนมหมูและแหนมเห็ด) 55,020
2563 ตุลาคม พะเยา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านห้วยงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง ปี 2562 (เรื่องการดูแลสุขภาพ 3อ2ส ออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกข่า) 78,925
2563 ตุลาคม เชียงราย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของตำบลป่าก่อดำ 145,490
2563 ตุลาคม ยโสธร โครงการเข้าใจเกษตรพอเพียงพร้อมเกิดอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสร้างรายได้ 100,610
2563 ตุลาคม อ่างทอง โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย 55,150
2563 ตุลาคม แพร่ โครงการส่งเสริมทักษะการทำไม้กวาดทางมะพร้าวใช้ในครัวเรือน 66,620
2563 ตุลาคม ระยอง โครงการส่งเสริมศักยภาพความรู้และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 120,730
2563 ตุลาคม อุทัยธานี โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ดอกไม้จันทน์ เหรียญโปรยทาน บายศรี) 56,080
2563 ตุลาคม พัทลุง โครงการอบรมความรู้หลัก 3 อ. และการออกกำลังกายด้วยผ้าถุง/เต้นบาสโลบ 86,428