ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2557 มกราคม กาฬสินธุ์ โครงการอบรมสิทธิประโยชน์และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลดงมูล 33,300
2557 มกราคม เลย โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 71,520
2557 มกราคม กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชน เขตบางกอกใหญ่ 44,000
2557 มกราคม เชียงราย โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อชุมชน 22,400
2557 มกราคม ชลบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำออกกำลังกาย ในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอสัตหีบ 33,950
2557 กุมภาพันธ์ กาฬสินธุ์ โครงการผู้สูงวัยไร้พุงด้วยการออกกำลังกาย และดูแลรักษ์สุขภาพฟัน 35,600
2557 กุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบองค์รวม 24,000
2557 กุมภาพันธ์ สตูล โครงการถ่ายทอดดนตรีกลองยาวและรำกลองยาวแก่ผู้สูงอายุรักษ์สิ่งแวดล้อมสตูล 31,300
2557 กุมภาพันธ์ กาฬสินธุ์ โครงการผู้สูงอายุร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ และเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว(สานกระติ๊บข้าว) 48,800
2557 กุมภาพันธ์ พัทลุง โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 91,150
2557 กุมภาพันธ์ ยโสธร โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12,150
2557 กุมภาพันธ์ นครปฐม โครงการหันหน้าหาภูมิปัญญา แก้ปัญหาโรคเรื้อรัง ใช้พลังผักพื้นบ้าน 27,300
2557 กุมภาพันธ์ ปัตตานี โครงการพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย สไตล์ผู้สูงอายุตำบลควน 61,700
2557 กุมภาพันธ์ ยโสธร โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองปรือ (การปลูกมะนาวนอกฤดูในท่อซีเมนต์) 30,000
2557 มีนาคม เชียงราย โครงการอบรมทักษะการพูดของผู้สูงอายุ 31,200
2557 มีนาคม เชียงราย โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา (ฟ้อนเจิง) 28,000
2557 มีนาคม นครราชสีมา โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพผู้นำชมรมผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย 90,600
2557 มีนาคม พะเยา โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย ของกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ 49,400
2557 มีนาคม น่าน โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุเพื่อนำรูปแบบการออกกำลังกายไปขับเคลื่อนในชุมชน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 35,900
2557 มีนาคม น่าน โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อสุขภาพ ปี 2557 23,200