ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2563 กรกฏาคม มหาสารคาม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุพยัคฆภูมิพิสัยใส่ใจสุขภาพ 49,400
2563 กรกฏาคม ระนอง โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระนอง 156,400
2563 กรกฏาคม พะเยา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านตุ่น ประจำปี 2563 121,510
2563 กรกฏาคม นครนายก โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนพฤฒวิชชาลัยทรายมูล ปี 2563 (ทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้า ปลูกผักชีวภาพ ปลาส้ม นวดสมุนไพร) 87,460
2563 กรกฏาคม ขอนแก่น โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุปี 2563 ตำบลจระเข้ อำเภอจระเข้ 132,500
2563 กรกฏาคม พะเยา โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดดอนตันปี 2563 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 131,260
2563 กรกฏาคม ยโสธร โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลส้มผ่อ 124,220
2563 กรกฏาคม ตรัง โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของสมาชิกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุขสาขาจังหวัดตรัง”(พฤติกรรมสุขภาพ (3 อ) อบรมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายออกกำลังกายบาสโลบ ปักผ้าปาเต๊ะ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม) 106,300
2563 กรกฏาคม เชียงราย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ปี 2563 617,720
2563 กรกฏาคม ชลบุรี โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม ประจำปี 2563 67,200
2563 สิงหาคม เชียงราย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทรายขาว ปี 2563 (สิทธิ สวัสดิการ การจัดสภาพแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยี) 22,310
2563 สิงหาคม หนองบัวลำภู โครงการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านและการทำลูกประคบสมุนไพร ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 32,990
2563 สิงหาคม สตูล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 49,700
2563 สิงหาคม แพร่ โครงการอบรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุตำบลเหมืองหม้อ 66,410
2563 สิงหาคม เชียงใหม่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ด้วยการเล่นกีฬาเปตองและวู้ดบอล 83,600
2563 สิงหาคม ระยอง โครงการ ฝึกทักษะการเล่นอังกะลุง 64,300
2563 สิงหาคม ระยอง อบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุการทำน้ำพริกเผาสมุนไพรและน้ำพริกแกง 33,950
2563 สิงหาคม สิงห์บุรี โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากผ้าใยบัว 34,650
2563 สิงหาคม ลำปาง โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนม 35,330
2563 สิงหาคม ประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระถางอนุบาลต้นไม้จากขุยมะพร้าว 41,274