ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2563 สิงหาคม สกลนคร โครงการสร้างสุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการออมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี2563 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 105,660
2563 สิงหาคม อุตรดิตถ์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคอรุม ปี 2563 (ดนตรีมังคละ อาหารพื้นเมือง แจ่วหม้อ / อั่วบักเผ็ด และจักสาน) 131,670
2563 สิงหาคม กำแพงเพชร โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การจัดดอกไม้ การทำพวงหรีด การผูกผ้า จับจีบผ้า การประดิษฐ์ของชำร่วยและการทำอาหารว่าง) 190,396
2563 สิงหาคม บึงกาฬ โครงการฝึกอบรมอาชีพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 118,260
2563 สิงหาคม สุโขทัย สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ส่งเสริมกีฬาเปตอง 105,006
2563 สิงหาคม ระนอง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลปากจั่น 5 มิติ ประจำปี 2563 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 145,000
2563 สิงหาคม ประจวบคีรีขันธ์ โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหิน 161,700
2563 สิงหาคม พะเยา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ ปี 2563 176,190
2563 สิงหาคม ปัตตานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตันหยงลุโละ (อบรมให้ความรู้ ฝึกอาชีพทำผ้ามัดย้อม ไข่เค็ม การร้อยลูกปัด การออกกำลังกายโดยผ้าถุง และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ) 192,665
2563 สิงหาคม ระนอง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอบต.กะเปอร์ (อบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพ กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ) 221,350
2563 สิงหาคม บุรีรัมย์ โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผไทรินทรณ์ ให้มีศักยภาพในทุกด้าน และมีความพร้อมในยุค "Thailand 4.0" (นวัตกรรมหนุนคุณภาพชีวิต) 239,300
2563 สิงหาคม แม่ฮ่องสอน โครงการ สานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคีสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 295,000
2563 กันยายน ร้อยเอ็ด โครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 19,750
2563 กันยายน อำนาจเจริญ โครงการ เสริมสร้างสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬาเปตอง 40,300
2563 กันยายน อำนาจเจริญ โครงการอบรมความรู้ผู้สูงอายุฟันสวย ยิ้มใส สุขภาพกายใจมีสุข ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 46,200
2563 กันยายน สงขลา โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายแบบรำผ้าสไบ และรำไม้พลองกับสมาชิก ชมรมไท้เก็กสวน 72 พรรษา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 107,800
2563 กันยายน สตูล โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาเปตองและกีฬาพื้นบ้านและการจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 131,900
2563 กันยายน นนทบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุ 141,850
2563 กันยายน นนทบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุ 141,850
2563 กันยายน อุดรธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอูบมุง ประจำปี 2563 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฝึกอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก) 32,850