odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมให้ชมรม องค์กรผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถระบบบริหารจัดการเพื่อเตรียมสู่การกระจายอำนาจ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

  1. ชมรม องค์กรผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ
  2. ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
  3. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำรงชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
  4. องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล